Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Mund ta kontaktoni help desk-un tone në Prishtinë ose Mitrovicë përmes e-mailit apo telefonit, për informacion në lidhje me:

 • Procesin e pjesëmarrjes qytetare
 • Krijimin e mjedisit të favorshëm për shoqërinë civile
 • Rrjetëzimin
 • Financimin grupor
 • Qasjen në media
 • Vullnetarizmin
 • Pjesëmarrjen në procesin e politikbërjes
 • Konsultimet publike
 • Regjistrimin e OJQ-së suaj
 • Çështjet ligjore, financiare ose tatimore të OJQ-së suaj
 • Mundësitë e financimit për OJQ-në tuaj