Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Është mbyllur afati për aplikim

Grantet për Vullnetarizëm 2021

KUSH MUND TË APLIKOJË?

  • Individët
  • Iniciativat e paregjistruara
  • Organizatat Jo-Qeveritare (OJQ-të) vendore që janë të regjistruara në Kosovë.

 

KOHËZGJATJA DHE BUXHETI

Kohëzgjatja e projektit nuk duhet të jetë më e gjatë se 12 muaj.

Buxheti maksimal që kërkohet për financim në kuadër të kësaj thirrjeje nuk duhet të tejkalojë vlerën prej 5,000.00 (pesë mijë) EUR.

Afati i fundit për aplikim është 31 gusht 2021, në ora 15:00.

Aplikacionin e dorëzoni në formë elektronike në [email protected]

Para se të aplikoni ju lutem lexoni udhëzimet për aplikim.

Dokumente: