Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

ORARI: INTERVISTAT PUBLIKE PËR GRANTET PËR VULLNETARIZËM / RASPORED: JAVNI INTERVJUI ZA GRANTOVE ZA VOLONTERIZAM

Orari i intervistave publike_EURC_GV_22-23_shtator 2022 (4)

 

 

 

Grantet për Vullnetarizëm 2022

 

KUSH MUND TË APLIKOJË?                                                                                                                                                        

  • Individët
  •  Iniciativat e paregjistruara
  •  Organizatat Jo-Qeveritare (OJQ-të) vendore që janë të regjistruara në Kosovë.

KOHËZGJATJA DHE BUXHETI

Kohëzgjatja e projektit nuk duhet të jetë më e gjatë se 12 muaj.
Buxheti maksimal që kërkohet për financim në kuadër të kësaj thirrjeje nuk duhet të tejkalojë vlerën prej
5,000.00 (pesë mijë) EUR.

DORËZIMI I APLIKACIONEVE
Aplikantët duhet t’i dërgojnë aplikacionet e kompletuara në
[email protected]. Do të merren parasysh vetëm aplikacionet që përmbushin të gjitha kërkesat e thirrjes, të specifikuara në
udhëzimet për aplikim dhe formularin e aplikimit.

Afati i fundit për aplikim është 28 korrik 2022, në ora 15:00.

DOKUMENTE:

01.Thirrje per aplikim

02. Udhëzimi për aplikim

03.Formulari per aplikim

04.Udhëzimet e KCSF-së mbi kufizimet për financimin e organizatave të lidhura me personat e ekspozuar politikisht

05.Udhëzues për aplikantë për integrim gjinor

 

 

 

 

Grantet për Vullnetarizëm 2021

KUSH MUND TË APLIKOJË?

  • Individët
  • Iniciativat e paregjistruara
  • Organizatat Jo-Qeveritare (OJQ-të) vendore që janë të regjistruara në Kosovë.

 

KOHËZGJATJA DHE BUXHETI

Kohëzgjatja e projektit nuk duhet të jetë më e gjatë se 12 muaj.

Buxheti maksimal që kërkohet për financim në kuadër të kësaj thirrjeje nuk duhet të tejkalojë vlerën prej 5,000.00 (pesë mijë) EUR.

Afati i fundit për aplikim është 31 gusht 2021, në ora 15:00.

Aplikacionin e dorëzoni në formë elektronike në [email protected]

Para se të aplikoni ju lutem lexoni udhëzimet për aplikim.

Dokumente: