Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Mentorimi dhe Këshillimi – do t’u ofrohen OSHC-ve që marrin pjesë në Shkollën e Aktivizmit për t’i udhëhequr ato drejt zbatimit efektiv të njohurive dhe aftësive në organizatat e tyre që shkon përtej pjesëmarrjes në trajnim, të cilat duhet të jenë specifike, konkrete dhe në afate kohore.

Kohëzgjatja e mentorimit dhe këshillimit është deri në 14 orë ose 1 ditë e gjysmë.

Ekspertët nga grupi/lista e ekspertëve do të përputhen me OSHC-të në varësi të fushës së ekspertizës dhe nevojave të organizatës për të ofruar mentorim dhe këshillim, që përfshin asistencë në përpilimin e procedurave, dokumenteve, rregulloreve, strategjive, formave, në fushat si më poshtë:

 

 • Qeverisja e Brendshme e OShC-ve
 • Zhvillimi i Brendshëm i Organizatave – Rregulloret e Brendshme të Funksionimit (Kuvendi, Anëtarësia, Bordi), Konflikti i Interesit
 • Menaxhimi dhe Raportimi Financiar
 • Menaxhimi i Ciklit të Projektit
 • Teknikat e Mobilizimit të Komunitetit dhe Përfshirjes së Qytetarëve në Punën e OShC-ve
 • Ngritja e Fondeve dhe Vlerësimi i Ndikimit të Punës së Organizatës
 • Sistemet dhe Proceset për Monitorim dhe Vlerësim (M&E) të Punës së Organizatës
 • Avokimi Pjesëmarrës
 • Integrimi gjinor
 • Promovimi i Punës së Organizatës dhe Komunikimi përmes Mediave dhe Rrjeteve Sociale
 • Sistemet dhe Proceset për Procedura të Prokurimit për OShC
 • Digjitalizimi i Punës dhe Proceseve
 • Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Strukturat e Integrimit Europian
 • Sistemet dhe Proceset për Monitorim dhe Vlerësim (M&E) të Punës së Organizatës;
 • Mbrojtja e mjedisit
 • Të drejtat dhe Mekanizmat për Mbrojtje të të Drejtave të Fëmijëve
 • Politika e Zgjerimit e BE-së

 

 

Poashtu, OShC-të në Kosovë mund të kontaktojnë Qendrën për mentorim ne punën e tyre pa marrë parasysh nëse kan qenë pjesë e Shkollës së Aktivizmit a po jo.

Për të kontaktuar Qendrën për mentorim:

Help Desk në Prishtinë: 

email: rc-kosovo@kcsfoundation.org

nr. tel: 038 600 633/ 038 600 644

Adresa: Musa Tolaj, Qendra Nartel, Lam A H1 Kat 12 nr 65-1, Lakrishe, Prishtinë, Kosovë

 

Help Desku në Mitrovicë:

email: rc-kosovo@kcsfoundation.org

nr. tel: 038 285 303 35

adresa: Avni Shabani no.6, 40000 Mitrovicë, Kosovë