Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Regjistrimi i OJQ-ve në Kosovë:

Manuali

 

Formularë për mbajtjen e financave për organizata joqeveritare:

 

3. Programi per Financa – AL Manuali i përdorimit

2. Payroll (Lista e Pagave) – 100p (1)

5. Payslip Form 3. Programi per Financa – AL (2)

3. Programi per Financa – AL (2)

 

Format të Prokurimit për OShC në Kosovë:

01. Invitation to Offer (non Formal Request)_ALB 02. Request for Quotation_ALB 03. Invitation to Tender_ALB 03-01 Templates_ALB 04. Request for Proposals_ALB Procurement Guidelines Best Practices_ALB

02. Request for Quotation_ALB

03. Invitation to Tender_ALB

03-01 Templates_ALB

04. Request for Proposals_ALB

Procurement Guidelines Best Practices_ALB

Konsultimet publike:

KCSF_Udhëzues për Procesin e Konsultimeve Publike

Rregullorja për Standardet Minimale për Konsultime Publike

Strategjia Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqëri Civile 2019-2023

 

TACSO:

Raporti mbi Vlerësimin e Ndikimit në Ngrijen e Kapaciteteve përmes Aktiviteteve të Asistencës Teknike

Udhëzuesi për Zhvillimin e Strategjisë për Komunikim

Guidelines on VAT Exemption Procedures for EU Funded Projects in the IPA Countries

Assessment on the State of the Enabling Environment and Capacities of Civil Society against the Guidelines for EU support to Civil Society in Enlargement Region, 2014-2020 for the period 2018-2019

Development of a Concept Note

Guidelines on the Provision Guidance and Monitoring of EU-funded Projects

Supporting cooperation between CSOs with different kinds of expertise

Advocacy and Policy Influencing Manual

CIVICUS Accountability for Civil Society by Civil Society: A Guide to Self-Regulation Initiatives 

CSF Guidelines

CSO Management Practical tools for organisational development analysis

CSOs and citizens participation guide

Developing and managing EU funded projects

EU Fundraising Manual

EU Fundraising Trainers Guide

Public Funding for CSO_Good Practices in the EU and WB

 

Komisioni Europian:

PADOR

 

 

 

 

*Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë, ofron këto dokumente falas për të gjitha organizatat e shoqërisë civile që kanë nevojë t’i përdorin. Këto dokumente assesi nuk mund të përdoren për qëllime të riprodhimit dhe shitjes.