Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Ne kemi krijuar grupet sektoriale të OShC-ve në Kosovë, të cilave do t’ua fasilitojmë pjesëmarrjen në konsultimet publike të nivelit qendor dhe lokal, bashkëpunimin për projektet dhe aktivitetet e përbashkëta dhe të bëhen kontribues për Nën-komitetet e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit të Kosovës me BE-në

Të gjithë pjesëmarrësit e Shkollës së Aktivizmit do të shpërndahen nëpër këto grupe sektoriale pas aprovimit të tyre!

Nëse organizata juaj dëshiron të bëhet pjesë e grupeve tona të rrjetëzimit sektorial, dërgoni e-mail në [email protected] duke shënuar një ose më shumë nga fushat në vijim:

 • Bazat
 • Tregu i brendshëm
 • Konkurrueshmëria dhe zhvillimi gjithëpërfshirës
 • Agjenda e gjelbër dhe lidhshmëria e qëndrueshme
 • Resurset, bujqësia dhe kohezioni
 • Marrëdhëniet e jashtme

Nëse organizata juaj dëshiron gjithashtu të pranojnë informata rreth Nën-komiteteve të MSA-së dhe të bëhet pjesë e takimeve konsultative që organizohen nga Zyra e BE-së në Kosovë, Komisioni Evropian dhe OShC-të në Kosovë, dërgoni e-mail në [email protected] duke shënuar një ose më shumë nga fushat në vijim:

 • Nën-komiteti i MSA-së për tregun e brendshëm dhe konkurrueshmërinë
 • Nën-komiteti i MSA-së për transport, mjedis, energji dhe zhvillim rajonal
 • Nën-komiteti i MSA-së për inovacion, shoqëri informative dhe politika sociale
 • Nën-komiteti i MSA-së për tregti, industri, dogana dhe tatime
 • Nën-komiteti i MSA-së për bujqësi, peshkatari, pylltari dhe siguria e ushqimit
 • Nën-komiteti i MSA-së për Drejtësi, Liri dhe Siguri
 • Nën-komiteti i MSA-së për çështje ekonomike, financiare dhe statistikore