Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Bashkëpunimi dhe shkëmbimi i praktikave më të mira mund të na shpie drejt një demokracie më aktive dhe efektive pjesëmarrëse!

Ne kemi krijuar grupet sektoriale të OShC-ve në Kosovë, të cilave do t’ua fasilitojmë pjesëmarrjen në konsultimet publike të nivelit qendor dhe lokal, bashkëpunimin për projektet dhe aktivitetet e përbashkëta dhe të bëhen kontribues për Nën-komitetet e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit të Kosovës me BE-në. 


Dokumente me rëndësi:

Udhëzimet e DG NEAR për mbështetjen e BE për shoqërinë civile në rajonin e zgjerimit 2021-2027