Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Mentorstvo će biti obezbeđeno OCD -ima koje učestvuju u Školi aktivizma kako bi im se pomoglo u efikasnoj primeni znanja i veština stečenih tokom obuke u njihovim organizacijama. Dodeljeni mentor će raditi sa OCD -ima kako bi procenio oblasti u kojima je pomoć potrebna i obučio ih da završe dokumente i / ili prakse vezane za unutrašnje upravljanje i finansijsko upravljanje. Slično, mentori će pomoći pri opisivanju i razvoju tehnika zagovaranja i mobilizacije zajednice, sistema praćenja i evaluacije i strategija prikupljanja sredstava, i još mnogo toga. Mentorstvo i obuka će se pružati OCD -ima širom Kosova na osnovu opravdanih zahteva i potreba.

Takođe, OCD na Kosovu mogu da se obrate Resursnom centru za mentorstvo u svom radu, bez obzira da li su bile deo Škole aktivizma ili ne.

 

Da kontaktirate našu kancelariju za informacije u Prištini:

Emajl:           [email protected]

Telefonski broj:           038 600 633/ 038 600 644

Adresa:                       Musa Tolaj, Nartelcentar, Lam A H1 sprat 12 br 65-1, Lakrishte, Priština, Kosove

 

Da kontaktirate našu kancelariju zainformacije u Mitrovici:

emajl:            [email protected]

Telefonskibroj:           038 285 303 35

Adresa:         Avni Shabani br 6 40000 Mitrovica, Kosovo