Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Aktivitetet tona për ngritjen e kapaciteteve do të vijnë së shpejti!

Shkolla e aktivizmit

Kjo shkollë paraqet programin tonë vjetor për ngritjen e kapaciteteve, që do t’u ofrojë trajnim profesional OShC-ve të vogla dhe të mesme/grassroots në Kosovë, në lidhje me:

  • Administrimin e brendshëm dhe menaxhimin financiar;
  • Teknikat e mobilizimit të komunitetit;
  • Sistemet dhe proceset për vlerësimin e ndikimit dhe ngritjen e fondeve;
  • Avokimin pjesëmarrës;
  • Integrimin gjinor.

20 OJQ nga Kosova do të përfitojnë çdo vit nga kjo shkollë!