Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Thirrje për Propozime: Konsultim në emër të DG NEAR në lidhje me Programin IPA për Shoqërinë Civile dhe Media 2021-2023 (Afati i fundit: 14 janar 2022)

 11-01-2022

 

Në tetor 2020, Komisioni Europian ka nisur Planin Ekonomik dhe për Investime (EIP) për Ballkanin Perëndimor i cili synon rimëkëmbjen e rajonit.

Në këtë kontekst, Organizatat e Shoqërisë Civile do të luajnë një rol vendimtar në procesin e përafrimit me BE-në në fushat kyçe të politikave të identifikuara dhe në nxitjen e demokracisë pjesëmarrëse. Forcimi i kapaciteteve të OShC-ve dhe mundësive të angazhimit në politikë-bërje dhe vendimmarrje është i nevojshëm në fusha të ndryshme tematike të EIP. Për këtë qëllim, Komisioni Europian planifikon të ofrojë mbështetje thelbësore për OShC-të përmes Programit të Shoqërisë Civile dhe Medias.

Në emër të Komisionit Europian, DG NEAR, projekti rajonal TACSO 3 organizon konsultimin, me qëllim të mbledhjës së dhënave lidhur me fushat prioritare të cilat do të jenë pjesë e Thirrjes Rajonale të ardhshme për Propozime për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë.

Për të kontribuar në këtë konsultim të gjitha OShC-të ftohen të plotësojnë pytësorin duke klikuar këtu.

Afati i fundit për plotësimin e pytësorit është 14 janar 2022 në ora 18:00.

Për më shumë informata lidhur me thirrjen ju lutemi klikoni këtu.

Pyetjet e juaja për këtë thirrje mund të dërgoni në email adresen [email protected]