Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Shkolla për Aktivizëm mban Modulin 2: Integrimi Gjinor

 28-01-2022

 

Në dhjetor 2021 Shkolla për Aktivizëm filloj trajnimet me 22 organizatë jo-qeveritare na ge tërë Kosova. Moduli i dyte të Shkollës u mbajt me 25-27 janar 2022 me temën Integrimi Gjinor ku pjesëmarrësit patën mundësi të diskutojnë temat si konceptet e integrimit gjinor, integrimi gjinor ne organizata dhe në programe dhe projekte.

Organizatat përgjatë muajve në vazhdim do të trajnohen në pesë module si dhe do të përfitojnë nga shërbimet e mentorimit dhe këshillimit falas.